همکاران مرکز تربیت بدنی

مریم روشن اخگر
معاون مرکز تربیت بدنی
29902947
ma.roshan[at]
mail.sbu.ac.ir
مجید رجبی
رئیس اداره تربیت بدنی شهید عباسپور
73932163
m.rajabi[at]
mail.sbu.ac.ir
آذین جلیلیان
رئیس اداره ورزش‌های همگانی
29902945
a-jalilian[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
همکاران معاونت دانشجویی
همکاران اداره بهداشت و درمان
همکاران اداره امور خوابگاه‌ها
سعیده سمائی
کارشناس ورزش قهرمانی
29905034
sa.samaei[at]
mail.sbu.ac.ir
سمیه سلیمیان
کارشناس پردیس شهید عباسپور
73932163
s-salimian[at]
mail.sbu.ac.ir
مهیار طالاری
کارشناس پردیس شهید عباسپور
73932153
m.talari[at]
mail.sbu.ac.ir
ابراهیم زنگی
کارشناس رسانه و ورزش قهرمانی
29905032
e.zangi[at]
mail.sbu.ac.ir
رضا ولی زاد
کارشناس ورزش همگانی
29905031
r-valizadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
نعمت عبدلی
کارشناس اماکن ورزشی
29905033
n-abdoli[at]
mail.sbu.ac.ir
تورج نعمتی
مسئول اماکن ورزشی
29902946
t.nemati[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا شورگشتی
مسئول سالن شماره 3
29901960
z.shourgashti[at]
mail.sbu.ac.ir