نگارخانه فیلم

«خوابگاه دختران»
«سم‌پاشی و ضدعفونی محیط دانشگاه و خوابگاه»
«خوابگاه پسرانه شهید شهریاری»
«معرفی خدمات دانشجویی معاونت دانشجویی»
«بازسازی خوابگاه‌های دانشگاه»