ارتباط با معاونت

معاون دانشجویی:29902150
مدیر امور دانشجویی: 29902151
معاون مدیر دانشجویی: 29902150
رئیس اداره بهداشت: 29902166
رئیس مرکز تربیت بدنی: 29902946
سرپرست امور خوابگاه‌ها: 29902090
رئیس اداره خدمات رفاهی : 224318278​​​​​​​
رئیس اداره اجرایی: 29902153
رئیس اداره رفاه دانشجویی: 29902157
رئیس اداره امور تغذیه دانشجویان: 22431830
stuvp [at] sbu.ac.ir