خوابگاه

شناسنامه خدمت
واگذاری خوابگاه

شرح خدمت:

دانشجوی غیر‌ایرانی پس از ثبت‌نام آموزشی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) با اخذ معرفی‌نامه از معاونت دانشجویی، برای اسکان به امور خوابگاه‌ها معرفی می شود.

ضوابط و شرایط:

مقررات خوابگاه‌ها:

 نوع خدمت:
تخلیه و تسویه‌حساب خوابگاه‌ها
شرح خدمت:
دانشجويان بهره‌مند از خوابگاه‌هاي دانشجويي متعهد مي‌باشند که در زمان فراغت از تحصيل، انصراف از تحصیل، مهمان شدن در دانشگاه‌های دیگر و یا اخراج نسبت به تسویه‌حساب با مسئول خوابگاه و سپس مراجعه به اداره خوابگاه‌ها جهت تسویه‌حساب نهایی اقدام نمایند.
ضوابط و شرایط:
پرسش‌های متداول دانشجویان​
پیوندها:
اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل